Aalsmeer in 2040 fossiel onafhankelijk

In de vergadering van de commissie Ruimte en Economie van dinsdag 29 januari werd de commissie gevraagd om een bedrag van 30.000 euro beschikbaar ter stellen om de motie Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk uit te werken. In 2016 heeft de gemeenteraad haar Duurzaamheidsbeleid vastgesteld en daarmee de ambitie om in 2040, landelijk 2050, onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. 

Voordat de commissie akkoord ging moest nog wel even uitgelegd worden hoe portefeuillehouder Wilma Scheltema dit wenst te besteden. Per wijk wil ze data verzamelen en aan de hand van de uitkomsten, rekening houdend met dat waar ook regionaal gezien gebruik van kan worden gemaakt, bijvoorbeeld biowarmte van de Meerlanden of restwarmte van Amsterdam, aangeven welke alternatieve warmtebronnen het meest geschikt zijn. Er wordt niet, als antwoord op de vraag van Dick Kuin van AA, bij voorbaat gekozen voor een oplossing zoals in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg waar een proef plaats vindt om woningen te verwarmen met waterstof. 

Welke methodiek
Op de vraag van Sunny Lakerveld van GroenLinks van welke methodieken bij het onderzoek gebruik zal worden gemaakt, had de wethouder geen antwoord. Ze vond het maar een technische vraag en zou deze voorleggen aan het bureau dat het onderzoek gaat uitvoeren. In feite het omkeren van de gebruikelijke weg om een bureau te kiezen op basis van de toe te passen methode. Echter, het terrein van onderzoek is nieuw en methodieken zijn nauwelijks ontwikkeld. Het zal met name een ‘trial-and-error-methode' zijn.

Gezien het belang van het onderwerp en de interesse van de commissie stelde de wethouder voor om op korte termijn een avond te beleggen om met elkaar van gedachten te wisselen.  

Duidelijkheid
Tijdens de commissievergadering was het Kuin nog niet helemaal duidelijk wat de strekking van het voorstel nu eigenlijk inhield. In de raadsvergadering van 14 februari gaf hij aan dat hij, na overleg met portefeuillehouder Scheltema, had begrepen dat het budget bedoeld is om tot een voorstel te komen van wat er straks allemaal in de gemeente staat te gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Hij wil, wanneer dat zover is, daar graag over meedenken en zo nodig oplossingen aandragen.

Om de tafel
Gerard Winkels van het CDA wilde eveneens meedenken, maar was bezorgd dat er ideeën teniet worden gedaan door besluiten van de Rijksoverheid. Willem Kikkert van D66 was net als Kuin en Winkels blij om in april nog even met elkaar om de tafel te gaan. Ter correctie gaf hij aan dat het om een plan van aanpak gaat en niet om een onderzoek. Hij dacht niet te kunnen verwachten dat er allerlei onderzoeken worden verricht. Juist in het plan van aanpak worden dat soort bouwstenen opgenomen. Portefeuillehouder Scheltema onderstreepte de woorden van Kikkert en voegde er nog aan toe "dat we gaan onderzoeken wat we moeten onderzoeken." 

Een trial-and-error-methode, stapsgewijs, met vallen en opstaan. Met algemene stemmen werd het budget beschikbaar gesteld.   

Zie voor meer info over de transitie naar gasloos de website warmopweg

Tekst Joop Kok

(advertentie)

1 Reactie

  • Jacques Kesting :

    Even reageren op de heer Kuin van AA.
    Ik hoop dat u tot bezinning komt, overstap naar waterstof als energiedrager is riskant. Het klimaat is er wel bij gebaat maar nu loopt de ozonlaag gevaar. Een onderzoeker heeft een probleem geconstateerd dat kleeft aan brandstofcellen die op waterstof werken. Waterstof lekt weg naar de atmosfeer en vergroot daar het gat in de ozonlaag. Maar in feite verschuif je daardoor het probleem. Als alle olie en gastanks worden vervangen door waterstof zou er vier tot acht keer meer waterstof ontsnappen naar de atmosfeer. Door de verandering wordt eveneens de levensduur beïnvloedt van andere gassen die reageren op een combinatie van zuurstof /waterstof/methaan/koolmonoxide.

Add a Comment