Algemene beschouwingen leveren vragenvuur op

Met de woorden: “Je kunt zeggen het is weinig concreet, je kunt zeggen het geeft wel een richting mee,” typeerde Ronald Fransen van GroenLinks de gedachten waarmee het Collegeprogramma donderdag in de Raad werd ontvangen. De VVD was kritiekloos positief. “Het ziet er goed, bruikbaar en leesbaar uit.” Het CDA was meer uitgesproken: “Iedereen doet mee is als eerste speerpunt opgenomen, daar zijn we erg blij mee.” Absoluut Aalsmeer was het meest kritisch: “De inhoud is een opsomming van zaken die het College gaat doen. Nergens een duidelijk tijdsplan of harde toezegging. De visie van het College wordt met zoveel woorden omhuld dat je de draad kwijt raakt.” 
 
Fransen verwoordde het voordeel van de twijfel als volgt: “Je kunt ook zeggen dat het uitnodigt om actief mee te doen.” In die zin is het volgens hem een mooi programma, een experiment. Kuin denkt dat het extra tijd gaat kosten voordat er overeenstemming is over het afvaldossier, verduurzaming, betaalbaar wonen, de openbare ruimte en het verkeers- en vervoerplan.
 
De ruimte die het programma biedt roept vragen op. Echter, niet bij een ieder. VVD en PvdA stelden donderdag geen vragen. De overige partijen zoomden in op items die specifiek Aalsmeers of partijpolitiek zijn. AA was de enige partij die wilde weten hoe het zit met de kunst- en cultuurnota, GroenLinks en D66 had vragen over duurzaamheid waarbij D66 de enige partij is die oog heeft voor democratische vernieuwing.
 
Bundelen we die vragen naar onderwerp dan levert dat het volgende op:    
 
Openbare Ruimte
Hoe voorkomt het College dat, zoals in het verleden, de beschikbare budgetten niet volledig gebruikt worden door gebrek aan ambtelijke capaciteit? (CDA)
Kom met een gedegen en onderbouwd plan voor het invullen van de openbare ruimte (AA).
 
Wonen
U zet in op betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Hoe zorgt u ervoor dat deze betaalbaar blijven en waar vindt u de ruimte om ze te bouwen? (CDA)
 
Kom met een idee hoe betaalbare woningbouw te realiseren (AA).
Alles voor iedereen, prachtige doelstelling. Welk resultaat heeft het college op het oog? (GL)
 
Bereikbaarheid
Aalsmeer heeft weinig ruimte. Hoe voorkomt u dat Aalsmeer één verkeersinfarct wordt? (CDA)
 
Er zullen duidelijke en ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden die zo snel mogelijk moeten worden voorgelegd om een en ander nog in deze periode te kunnen realiseren. (GL)
 
Openbaar Vervoer
Is het een optie om naast overleg zelf te betalen voor goed openbaar vervoer? (CDA)
 
Verkeers- en vervoerplan
Voor de Lidl is gerealiseerd moet een eerste opzet voor het AVVP klaar liggen (AA).
 
Duurzaamheid
Op regioniveau zijn we hier druk mee bezig, we komen hier op terug. (CDA)
Het college lijkt te hinken op twee gedachten: het stimuleren van anderen en het zelf doen. Wat krijgt de boventoon? Voor 2040 fossielvrij is een ambitieus plan.
 
Het loskoppelen van het gas heeft consequenties voor het elektriciteitsnet, heeft het college daar rekening mee gehouden of heeft het andere plannen? Graag een concrete uitwerking (GL). 
 
In 2021 moet er een routekaart naar gasloos liggen, hoe ziet het college deze opgave? (D66)
 
Iedereen doet mee
Eenzaamheid is één van de allergrootste problemen van dit moment. Breng dat in kaart en ga na wat er tegen gedaan kan worden. Om ook kinderen mee te laten doen moet er iets aan de vroegschoolse opvang gedaan worden. (GL)
Iedereen doet mee en dat mag niet afhankelijk zijn van een al of niet toereikend budget. 
 
Deelt het college deze mening? Het gesprek in en met de wijk is belangrijk om te achterhalen wat op wijkniveau de opgaven zijn. Hoe ziet het college dit gesprek? (D66)
 
Op de PvdA na geven alle partijen te kennen uit te zien naar het uitvoeringsprogramma waarbij ze er vanuit gaan dat de uitvoerbaarheid, de budgetten en faseringen duidelijk worden. 
 
Reacties wethouders
Wethouder Robbert-Jan Van Duijn stelde zich op als pater familias, Van Rijn kondigde een herijking van de woonvisie aan en Scheltema zocht naar woorden. Na een pauze van zo’n tien minuten kwamen de wethouders met hun reactie.
 
Van Duijn bevestigde de gedachte dat het programma ruimte biedt aan overleg met de raad en inwoners en dat alle onderwerpen terugkomen in het uitvoeringsprogramma gekoppeld aan tijd en budgetten. Verder stelde hij dat het budget niet bepalend is voor de zorg die iemand nodig heeft. Wel moet worden nagegaan of de zorg ook daar terecht komt waar het nodig is. 
 
Het College zegt in te zetten in op vroegsignalering en preventie om zwaardere zorg te voorkomen.
 
Voor de vroegschoolse educatie zijn de middelen gehalveerd. Hij komt erop terug, zo beloofde hij.
 
Over het vervoersplan zei Van Duijn: “Als we niets doen loopt de boel in het centrum in 2030 vast. We zijn bezig en komen terug bij de Raad en gaan in overleg met de inwoners.”  
 
IJken en herijken
Robert van Rijn, nog wat onwennig in zijn rol als wethouder, zocht voorzichtig formulerend zijn grenzen. “Op het gebied van de buitenruimte is veel werk te doen,” zei hij, “maar het budget is nog niet toereikend.” In november praat hij de Raad bij, zo beloofde de wethouder. 
 
Er is volgens hem afgesproken om de woonopgave te ijken en de woonvisie te herijken. Hij zite betaalbaarheid als een mooie term maar ook als een definitie die met elkaar moeten worden ingevuld. Daarnaast zei Van Rijn ruimte te willen maken voor experimentele woonvormen.
 
En over de verkeerssituatie in Aalsmeer: “Woonkernen willen we zo min mogelijk belasten en het verkeer zo snel mogelijk via de provinciale wegen afvoeren. Investeren in het openbaar vervoer wordt niet uitgesloten, wel moeten we daarvoor eerst in overleg gaan met Connexxion en de vervoersregio en met elkaar in gesprek gaan voor een herijking van het Verkeers- en Vervoerplan.”
 
Met de komst van Floriworld en het versterken van Aalsmeerse recreatieve mogelijkheden zei Van Rijn er voor te willen zorgen dat de bezoekers inkomen genereren voor ondernemers en inwoners zonder dat dit ten koste moet gaan van de leefbaarheid van Aalsmeer.
 
Duurzaamheid is warboel
Wilma Alink-Scheltema zat niet echt lekker in haar rol, versprak zich regelmatig en zocht naar woorden. Op het gebied van duurzaamheid zei ze twee aanvliegroutes te willen gebruiken: informatieverstrekking naar de bewoners via het duurzaamheidsfonds en zelf actie ondernemen. De te volgen route is volgens haar nog niet duidelijk: "Duurzaamheid is een grote warboel, het is een kwestie van leren van fouten." 
 
Het in 2040 en niet in 2050 (landelijk) fossielvrij zijn, heeft, zo zei ze, met haar leeftijd te maken (..?) In 2030 moet het gemeentelijk vastgoed fossiel onafhankelijk zijn. 
 
Een circulaire economie betekent volgens deze wethouder ook, hoe ga je met (zwerf)afval om, hoe kunnen we onze warmtebronnen zelf beheersen en hoe kun je gewassen voor jouw doel inzetten? Op 6 november is een werksessie gepland over het afvalprogramma.
 
In een inclusieve samenleving doet iedereen mee, moet je ongehinderd overal kunnen komen, ook op de arbeidsmarkt. 
 
Een herziene kunst- en cultuurnota komt eraan, er is veel ‘gedoe’ en Scheltema zei eerst van de hoed en de rand te willen weten alvorens met antwoorden te komen. 
 
Met de toezegging dat voor het eind van dit jaar het uitvoeringsprogramma bekend is, sloot burgemeester Nobel dit onderwerp van de agenda. 
 
Tekst Joop Kok, foto's archief AV
(advertentie)
 

 

5 Reacties

 • Jan Tas :

  Papier is geduldig de praktijk is meestal weerbarstig. De ambitie moet er natuurlijk zijn om zaken op te lossen.
  Het moet natuurlijk niet zo zijn, dat er verlangd wordt dat je wereld problemen op lokaal niveau oplost.

 • Jacques Kesting :

  Ik hoop op een goed beleid,en dat het een succes wordt het is al een goed begin in de lokale politiek het zal hoop ik ook goed aflopen heb er vertrouwen in .
  Maar zie en hoor weinig oppositie in de politieke arena!

 • Joop van der Jagt :

  Voor mij is het een voortzetting van het beleid van het vorige college. Jammer dat er toen zoveel kritiek was vanuit de oppositiepartijen de VVD en PACT.

Add a Comment