Beleidsarme begroting leidt tot veel wens- en zorglijsten

Het waren deze woorden waarmee burgemeester Nobel de behandeling van de programmabegroting typeerde die vorige week donderdag op de raadsagenda stond. Even nam hij de ruimte om zijn visie te geven toen hij de voorzittershamer tijdelijk overgaf aan Ronald Fransen om zo als portefeuillehouder financiën te kunnen reageren op vragen van de Raad. Als oorzaak noemde hij de wijze waarop men met elkaar het gesprek is aangegaan. Het collegeprogramma heeft wat langer geduurd en pas nu kan bepaald worden welke onderwerpen er met elkaar besproken moeten worden.
 
Het CDA en de VVD waren in hun beschouwingen mild gestemd. Het CDA sprak over een begroting met duidelijke ambities en speerpunten en is blij met de extra vijf ton voor het verfraaien van de entrees van ons bloemendorp. Toch bracht Dirk van Willegen de CDA speerpunten nog eens onder de aandacht: goede zorg, betaalbaar wonen, duurzame aantrekkelijke woonomgeving en goede bereikbaarheid.
 
Kritisch volgen
Ook de VVD had een positief beeld. Dirk van der Zwaag bracht vier punten onder de aandacht: de belastingdruk voor de bewoners, de jeugdhulp, het kritisch volgen van de financiële ontwikkeling bij project De Oude Veiling en dat een ‘ja’ voor de begroting nog geen ‘ja’ inhield voor het kredietvoorstel van het college aan Atletiekvereniging Aalsmeer.
 
Herijken woonvisie 
AA zag niet echt nieuw beleid, wel een positieve stijlbreuk: het in gesprek gaan met Raad en inwoners. De vijf ton voor verbetering van groen en grijs was volgens Dick Kuin al tijdens de vorige beleidsperiode vastgelegd. Zijn aandacht gaat uit naar bijzondere huisvesting bij het herijken van de woonvisie, de lokale heffingen,  de gemeentelijke Eneco aandelen en de inwoners die hun afval goed scheiden.
 
Speerpunten GroenLinks
GroenLinks vond inspiratie in de woorden van Gandhi: ‘the world supplies enough for our need but not for our greed’ en gaf aan de hand van de speerpunten duurzaamheid, economie, omgevingsbewustheid en vooruitstrevendheid commen-taar op de begroting. Aan het College stelde Ronald Fransen de vraag wat bedoeld wordt met ‘innovatief en verduurzaming als verdienmodel’ en stelde als enige, op het gebied van wonen en ambtelijke samenwerking, ook vragen aan de Raad. 
 
D66 gedachtegoed
Willem Kikkert van D66 hield een betoog dat zowel kenmerken had van een professional als van een geëngageerde verdediger van het D66 gedachtegoed. Hij is voor actieve participatie, voor buurtteams in de wijken, dienstverlening naar bedrijven, verduurzaming, voor nieuwe en experimentele woonvormen, wees op onze eigen verantwoording wat betreft vliegen, is voor meer groen en minder verrommeling, ziet de Drechtdoorsteek als een enorme stimulans voor de waterrecreatie en juicht de samenwerking met Stichting ‘De Bovenlanden’ toe.
 
Spelende meisjes
De PvdA vergeleek de ambitie-arme begroting met een gemankeerd beest. Inhoudelijk was de reactie van PvdA’er Jelle Buisma wat mager met slechts twee thema’s: zorg en wonen. In een herijking van de woonvisie ziet hij mogelijkheden en wat de zorg betreft vindt hij dat niet geld maar kwaliteit voorop moet staan. Ter ondersteuning van de gedachte van een inclusieve samenleving droeg hij het gedicht ‘Spelende meisjes’ van Willem Wilmink voor.
 
Achttal moties  
De VVD let op de centjes en stelde samen met D66 een plafond aan de hoogte van de woonlasten. Om zicht te houden op de kosten voor jeugdhulp kwam zij met een raadsbreed gedragen voorstel om deze te monitoren. Voor een goed openbaar vervoer pleitte niet alleen het CDA maar ook GroenLinks en D66. GroenLinks en AA wensten een fietspadenoverzicht en alternatieven naast de bekende 30x30 tegels. Bovendien vinden ze het een verkeerd signaal dat de kosten voor de 80 liter afvalbakken procentueel meer verhoogd worden dan die voor de 240 literbakken. Het plan van het College voor een fossielvrije gemeente, leidde bij GroenLinks samen met D66 tot een aantal vragen. D66 wenst zicht op locaties en mogelijkheden voor nieuwe woonvormen en de PvdA kwam met een motie aanbestedingen in de zorg.
 
Het is wennen
“Zaken op een eigen nieuwe stijl doen is ook nog wennen. Zowel voor het College als ook voor u als Raad,” aldus wethouder van Rijn tijdens het beantwoorden van de vragen en wensen van de Raad. Hij had het hier al eerder over gehad, hij was er zelfs zijn betoog mee begonnen: “Het is een nieuwe manier van werken, het is wennen en we moeten elkaar daarin blijven waarderen.” Bij behandeling van de vragen over het wonen hanteerde hij opnieuw dezelfde bezweringsformule: “vol vertrouwen met elkaar vooruit, samen er aan bouwen, u aan de slag, wij aan de slag, lijstje meegegeven, volgens mij zijn we goed bezig.”
 
De ‘nota wegen’ wordt niet in november maar in januari behandeld, de woonvisie zal zo snel mogelijk aan de orde komen, er is over twee weken een informatief overleg over de huisvesting van migranten en in januari zal Van Rijn de rest bijpraten over de Drechtdoorsteek. 
 
Pragmatisch voorstel
Wethouder Alink deelde de zorg van GroenLinks voor de planeet en begreep de opmerkingen van D66 wat betreft burgerparticipatie. Er is budget voor gereserveerd en in 2019 komt ze met een voorstel. De mantelzorg, opmerking PvdA, staat onder druk en ook hier worden extra budgetten voor gereserveerd. Ze ontraadde de motie afvalinzameling en kwam met een pragmatisch voorstel: niet de kleine maar de grote in prijs verhogen. Ze omarmde de motie Aalsmeer fossielvrij en komt in de lentenota met een plan. 
 
Afsluitende ronde
Portefeuillehouder financiën Jeroen Nobel, zie ook inleiding, gaf aan dat ook het College de lasten voor de burger laag wil houden. Hij zag het nut van onderwerpen  als duurzaamheid, fossielvrij en circulaire economie en wil daar in de komende jaren met de Raad over in gesprek gaan en daar de nodige middelen bij zoeken. Hij begrijpt de motie van de PvdA landelijk gezien, maar niet hier in Aalsmeer.
 
In de afsluitende ronde, waarbij de raadsleden met elkaar in discussie kunnen gaan, botsten bij het onderwerp ‘afvalinzameling’ twee principes: die van de ondernemer die vindt dat je betaalt voor dat wat iets kost (van Willegen) en die van de ‘hervormer’ die vindt dat je een signaal moet afgeven.
 
Ronald Fransen gaf aan dat bij het aansnijden van onderwerpen hij te vaak het College had horen zeggen dat ‘men er mee bezig is’. Zijn volgende vraag was dan ook: wat gaat er mis in de communicatie dat de raad dat niet weet? 
Jelle Buisma vroeg zich af waarom er door de Raad niet op de vragen van Groen- Links was gereageerd en… nee, ook hij ging niet op de vragen in!
 
Tekst Joop Kok
(advertentie)
 

2 Reacties

  • Jacques Kesting :

    Even een opmerking , De Heer Buisma meld dat de kwaliteit van de zorg voorop moet staan ik begrijp hier uit dat de zorg landelijk is afgebroken is met alle gevolgen van dien om meer mensen in de zorg een goede beloning te geven ,daar is heel veel geld voor nodig !!! Uw partij is niet meer sociaal.
    Een goede beloning is op zijn plaats .
    Probeer in de lokale politiek voor de mensen op te komen en let op u woorden mijnheer Buis want dat verdiend geen schoonheidsprijs succes.
    U met uw partij P.V.D.A Afdeling Aalsmeer heeft een sterk verleden en ga er mee aan de slag !!! I

Add a Comment