Laatste woord over Westeinderhage nog niet gezegd

Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad voor het eerst onder voorzitterschap van de nieuwe burgemeester. Hij deed dat buitengewoon gewoon, geen machtsvertoon van wie het in de raadzaal voor het zeggen heeft en zonder partij te kiezen wist hij een geschil tussen Kuin en van Willegen te beslechten nog voor het tot woorden kwam.

Nu moet worden gezegd dat de raad het hem ook niet moeilijk maakte. Men was coulant en het wekte de indruk dat de amendementen die werden ingediend, al lang van tevoren in de diverse fractiekamers besproken waren. Behalve in die van de PvdA. Raadslid Jelle Buisma was op huwelijksreis en ook bij de behandeling van de onderwerpen in de commissievergadering was er niemand van de PvdA aanwezig.

Starters
Over het Kudelstaartse nieuwbouwplan Westeinderhage, gelegen tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg was men het in grote trekken met elkaar eens. Er moet worden gebouwd, het moet voldoen aan het door de Raad vastgestelde woningbouwprogramma en het accent moet liggen op woningen voor starters, jongeren en ouderen. 

Oplossing erger dan kwaal
Ook was men het erover eens dat er nog geen overtuigende oplossing is gevonden om het verkeer op een goede manier af te wikkelen. Er zijn weliswaar voorstellen gedaan door Goudappel Coffeng, maar het idee om de Kudelstaartseweg éénrichtingsverkeer te maken tussen Herenweg en de Madame Curiestraat roept vraagtekens op. Het verkeer op de Madame Curiestraat zal namelijk  als gevolg daarvan met 1750 bewegingen toenemen. Vooral Buskermolen van het CDA voorziet problemen, nu al staat daar vier maal per dag het verkeer vast als ouders hun kinderen van school halen of brengen.  Hij vraagt zich zelfs af of de oplossing niet erger is dan de kwaal. 

Verplichtingen bij het aannemen van de startnotitie
De verschillen tussen de fracties had te maken met het al of niet vertrouwen hebben dat het met de kwaliteit van wonen wel goed zal komen. In de commissievergadering hadden VVD en CDA al hun goedkeuring verleend, zeker ook nadat portefeuillehouder van Duijn gezegd had dat het enkel om de beslissing ging of er wel of niet gebouwd mocht worden. Echter, uit de antwoorden op de vragen die GroenLinks later schriftelijk aan de wethouder stelde, bleek dat anders te zijn. Het goedkeuren van de startnotitie heeft wel degelijk planologisch juridische gevolgen. Ronald Fransen van GL was coulant, hij maakte geen verwijt richting de wethouder, hij gaf hem een ontsnappingsroute: de hitte van de strijd. 

Amendementen D66 en GroenLinks
Zowel voor D66 als GroenLinks was dit aanleiding om een amendement in te dienen. D66 was zeer concreet: minder woningen, 250 in plaats van 275, meer groen, 25 procent in plaats van 15 procent en meer water, 20 procent in plaats van 13 procent. Voor Willem Kikkert (foto) waren dit de ingrediënten om kwalitatief goed wonen te garanderen.  

Ronald Fransen was minder absoluut, hij wilde nog goed naar de inhoud kijken, de bezwaren onder de loep nemen en tegelijkertijd het planproces niet verstoren, hij stelde voor om het aannemen van de startnotitie Westeinderhage te wijzigen in: medewerking te verlenen om woningbouw op de voormalige tuinbouwgronden tussen Herenweg en Bilderdammerweg te realiseren door middel van het starten van een planologisch juridische procedure. 

Bewonersparticipatie en Raadparticipatie
De ruimte die Fransen hierbij creëerde wilde hij gebruiken om na te gaan wat een goede woondichtheid is en wat percentages groen en water voor de kwaliteit van een wijk betekenen. Hij vroeg de wethouder om aan de hand van Aalsmeerse voorbeelden, zoals Nieuw Oosteinde en Lijnbaangebied, de Raad daar over te informeren. In feite vragen die ook al aan de orde waren geweest tijdens de participatieavonden in Het Dorpshuis en De Spil. Bij het onderwerp voorgeschiedenis was het plan van Phanos, 28 woningen per hectare, getoond en later ook de Rietlanden, 34w/ha, Proosdij Noord, 36w/ha, en Kudelstaart Zuid, 32w/ha. In feite vroeg Fransen, om net als de bewoners, meegenomen te worden in dat wat mogelijk is. 

Helder over wonen, vaag over verkeer 
Van Duijn ontraadde het amendement van D66, de consequenties van het omlaag halen van het aantal woningen zou ten koste gaan van de bouw van goedkope woningen. Wel stond hij open voor het amendement van GroenLinks en wil zo rond de zomer bij de Raad terugkomen om te praten over de financiële haalbaarheid en de consequenties van de percentages groen, water en woningen per hectare.

Op de vraag van René Martijn van AA (foto) om dan tegelijkertijd duidelijkheid te scheppen over de verkeerssituatie, gaf hij een voor alle partijen wat teleurstellend antwoord: "Nee, dat is niet mogelijk, dat wordt iets later. Wel blijft staan dat voor het bestemmingsplan wordt vastgesteld de verkeersmaatregelen moeten zijn genomen." Terecht stelde Erik Abbenhues van de VVD de vraag wat er gebeurt als er besluiten worden genomen en achteraf blijkt dat het allemaal niet blijkt te passen? 

Unaniem, met afwezigheid van de PvdA, werd het amendement van GroenLinks aangenomen. De startnotitie komt te vervallen en later worden de kaders vastgesteld waarover een politiek debat wordt gevoerd.

Tekst Joop Kok

Illustraties: bij de plannen voor Westeinderhage is uitgegaan van dezelfde verdeling woningen per hectare als bij de Rietlanden (luchtfoto boven). Afbeeldingen gemeente Aalsmeer, foto's raadsvergadering Arjen Vos.

(advertentie)

1 Reactie

  • Dick Lookman :

    Inderdaad, het laatste woord hierover is nog niet gezegd.
    Tot nu toe is door de gemeente en door bouwbedrijf Van Omme & De Groot in de publicaties over Westeinderhage niet bekendgemaakt dat minstens de helft van dat gebied (Herenweg/Bilderdammerweg richting Kudelstaartseweg) valt onder het bestemmingsplan Kudelstaart 1949. De inhoud van dat bestemmingsplan is nog steeds – onveranderd - van kracht. Volgens de door de gemeente Amstelveen aan mij verstrekte kaarten en voorschriften van dat bestemmingsplan mogen daar maximaal 10 vrijstaande landhuizen worden gebouwd.

    Om in juni mee te kunnen discussiëren met de gemeente over toekomstige plannen met betrekking tot Westeinderhage is de wetenschap van wat nu geldt, van groot belang. Daarom ben ik bereid aan- en omwonenden van de Bilderdammerweg de geldende kaarten en voorschriften digitaal ter beschikking te stellen.

    Dick Lookman

Add a Comment