Ontwerp Centrumvisie woensdag besproken

Woensdag 5 juni vindt in de Raadzaal de vergadering plaats van de commissie Ruimte en Economie. Op de agenda staat onder meer het ontwerp van de Centrumvisie wat twee weken geleden al door wethouders Van Rijn en Van Duijn gepresenteerd werd. Ook zal er morgen gesproken worden over plannen om Aalsmeer 'fossielonafhankelijk' te maken. De vergadering is openbaar en begint om 20:00 uur. Inspreken is mogelijk door morgenochtend uiterlijk tot 12 uur te mailen of te bellen met de griffie (griffie2aalsmeer.nl /387584). 

De ontwerp Centrumvisie bevat het toekomstperspectief voor Aalsmeer Centrum. Het geeft een ruimtelijk kader voor nieuwe initiatieven en voor een nieuw bestemmingsplan. In het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer-Dorp is de kwaliteit van het dorpsbeeld opgenomen met richtlijnen voor typologie van bebouwing en inrichting van de buitenruimte. Beide documenten worden na de commissiebespreking ter inzage gelegd en komen naar verwachting in september terug op de agenda’s ter besluitvorming.

Fossiel Onafhankelijk 
De gemeenteraad heeft het college gevraagd een plan op te stellen om in 2040 een fossielonafhankelijke gemeente te kunnen zijn. De commissie bespreekt het voorliggende plan van aanpak. Over de financiële gevolgen van het plan neemt de raad een besluit bij de vaststelling van de Kadernota 2020.

Budgetafwijkingen buitensport
Het college van B&W heeft de gemeenteraad in een raadsbrief geïnformeerd over onverwacht hogere kosten voor de renovatie van de atletiekbaan. Op verzoek van de fractie Absoluut Aalsmeer is deze brief geagendeerd voor de commissievergadering. 

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Dit projectenplan geeft richting aan de werkzaamheden op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeer, groen, water, spelen en riolering. Het is een prognose van geplande werkzaamheden in de komende 4 jaar ter vaststelling door de gemeenteraad.

Actualisering grondexploitaties
Jaarlijks dienen de financiële kaders voor uitvoering van ruimtelijke plannen, de grondexploitaties, door de gemeenteraad te worden bijgesteld en vastgesteld. Daartoe dient deze actualisering. De gemeenteraad wordt met dit raadsvoorstel tevens geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen in de lopende grondexploitaties en particuliere ontwikkelingen.

De agenda voor deze vergadering vindt u onder deze link: Agenda

Afbeelding gemeente Aalsmeer

(advertentie)

 

4 Reacties

 • Jacques Kesting :

  Doorstroming kan je oplossen ,door meer aandacht te besteden openbaar vervoer interlokaal naar lokaal vervoer.
  Aanbesteding met de regio raad bespreekbaar maken.
  Mensen uit de gemeente raad die hier mee belast zijn aan te moedigen voor een beter bereik Aalsmeer/Kudelstaart.
  Er kan best een oplossing komen .
  Graag een inloop om het onderwerp bespreekbaar te maken.
  Overleg met de mensen Aalsmeer/Kudelstaart.

 • E siebeling :

  Ik vraag me af of er nu eindelijk ook parkeervakken komen
  Voor de bewoners boven de winkels van het raadhuisplein.
  Het is altijd zoekken naar een plekje.

 • Pierre Tuning :

  Architect Jaap Tromp heeft gereageerd op de onlangs door de wethouders gepresenteerde Centrumvisie:

  “Ruim vijf jaar geleden, op 2 februari 2014 om precies te zijn, heb ik een plan aan het gemeentebestuur voorgelegd waardoor de bereikbaarheid van het Centrum sterk verbetert. Ik heb daar nooit een reactie op gehad; daarom herhaal ik nog eens de punten waar naar mijn mening de schoen wringt:
  1. De winkels op het Raadhuisplein zijn een onlosmakelijk onderdeel van het hele winkelcentrum. Daarom mogen zij niet door een drukke verkeersweg gescheiden worden van de winkels aan de Van Cleeffkade en de Zijdstraat. Dus moet de Van Cleeffkade vanaf de hoek Stationsweg/Zijdstraat tot de Gedempte Sloot voor alle verkeer worden afgesloten.
  2. Als de Van Cleeffkade is ingekort, ontstaat in het voetgangersgebied tussen hotel De Jonge Heertjes en de winkels van de Zijdstraat een gezellig dorpsplein. Het beeld van Flora wordt verplaatst en komt beter tot recht op een verhoging boven een vijvertje. Rondom die vijver kunnen zitjes worden geplaatst.
  3. Vanaf de Stationsweg wordt de Van Cleeffkade bereikt door een tweebaansweg via het Drie Kolommenplein voorlangs het gemeentehuis. De T-kruising Stationsweg-Drie Kolommenplein zou een rotonde kunnen worden. Bij het Medisch Centrum zouden bushaltes kunnen komen.
  4. Door de verdwijning van een stuk Van Cleeffkade (dat dorpsplein is geworden) loopt de Uiterweg uit op de Stationsweg – het kruispunt is dus verdwenen. De Van Cleeffkade kan dan weer bereikt worden via het Drie Kolommenplein.
  5. Op het Raadhuisplein, tussen de tweebaansweg langs het gemeentehuis en het ‘dorpsplein’ langs de Stationsweg komt een parkeerterrein voor ongeveer tachtig auto’s.
  Voor de uitvoering van deze plannen is het noodzakelijk dat het water tussen de Stationsweg en het gemeentehuis wordt overkluisd. De ophaalbrug verliest zijn functie en kan worden verwijderd. Het is aan te bevelen dat de bestaande bomenrijen worden verwijderd en wordt vervangen door aangepaste – en meer uitgebreide – groenvoorzieningen, ook voor de winkel van Lidl.”

 • Frans van Maurik :

  1. Vraag me af of automobilisten vanaf de Stationsweg de moeite nemen om via de voorgestelde route Raadhuisplein - via Van Cleeffkade een rondje te maken om de parkeergarage van Lidl in te rijden.
  2. Vraag me af of de omleidingroute voor vrachtverkeer en aanwonenden problemen geeft ivm doorstroming en luchtvervuiling.
  3. Vraag me af of gebruikers van parkeerplaatsen op het Raadhuisplein goed kunnen doorstromen.

Add a Comment