Renovatie atletiekbaan nog geen gelopen race

"Het blijft koffiedik kijken," aldus Paul van Soelen tijdens de behandeling van het agendapunt ‘Renovatie sportcomplex AVA’, afgelopen dinsdagavond. Het CDA raadslid probeerde daarmee de zorg van Chantal van Hilst (AA) weg te nemen of de  atletiekvereniging, die uitgaat van een toekomstige groei van tien leden per jaar maar nu een verloop heeft van 50 leden per jaar, wel levensvatbaar is. "Als hockey internationaal goed scoort," aldus van Soelen, "dan heeft de hockeyclub er zo 100 leden bij. En dat geldt voor iedere sport." 

Binnen een straal van twintig kilometer liggen er al elf banen en er is al veel samenwerking tussen de onderlinge verenigingen, waarom niet fuseren, vroeg van Hilst. Binnen eenzelfde straal liggen wel zo’n 50 voetbalvelden en dat heeft ons niet weerhouden om zowel RKDES als FC Aalsmeer te ondersteunen, was het antwoord van van Soelen. 

Op de fiets
Op het gebied van parkeren eenzelfde rolverdeling. Van Hilst en Judith Keessen (D66) zijn er niet van overtuigd dat na het uitbreiden van All Out met twee velden en het ten behoeve hiervan verdwijnen van parkeerplaatsen en het mogelijk nationaal gaan van AVA, er nog wel voldoende parkeerruimte zal zijn. Van Soelen nam het direct op voor de verantwoordelijke wethouder Van Duijn door te zeggen dat er goede contacten liggen tussen All Out en AVA en dat in het verleden problemen steeds goed zijn opgelost. De gemeente moet niet alles faciliteren, de leden wonen dichtbij en de verenigingen moeten hen duidelijk maken dat ze op de fiets moeten komen! 

Al eerder had de wethouder aangegeven dat hij, gezien de parkeerberekeningen, geen problemen verwacht. Maar wat als die er wel zijn, welk scenario ligt dan klaar, was de vraag van van Hilst. Dan nemen we het mee in de plannen voor de renovatie van de woningen in het Seringenpark. Maar hoe ziet dat er dan uit, vroeg Van Hilst? Er ligt geen uitgewerkt plan, dat is ook niet nodig, anders was dat wel gedaan.     

Kantine
Op de vraag van Judith Keessen, gesteund door de sceptische houding van Jelle Buisma (PvdA) betreffende de inzet van AVA, wat er staat te gebeuren als AVA het niet lukt om voldoende geld binnen te halen voor de bouw van een kantine, was de wethouder duidelijk: dat ligt buiten de verantwoording van de gemeente, die zorgt ervoor dat er sport kan worden beoefend. Ook op de vraag hoe vaak er gebruik gemaakt wordt van de accommodatie was hij kort: dat is een vraag voor de atletiekvereniging.

Jongerenhuisvesting langs Bielzenpad
Ook na de tweede commissievergadering leek een overeenstemming tussen de partijen moeilijk te vinden. Echter, in de wandelgangen was er al over gesproken, zag Ronald Fransen (GroenLinks) een uitbraak in de impasse: een verdienmodel. Het luchthavenindelingsbesluit (LIB) staat op dit terrein de bouw van 25 woningen toe, waarom daar niet iets mee doen? Jongerenhuisvesting langs het Bielzenpad met garanties voor behoud van de woningen voor de doelgroep. Groen Links overweegt daar een motie of amendement voor in te dienen en deed een oproep aan de wethouder om dit nader uit te werken. Zich bewust van de noodzaak om tot overeenstemming te komen, zegde deze toe.

Dit bood soelaas en zowel voor- als tegenstanders van het collegevoorstel konden zich hier in vinden. Ook was men het elkaar eens dat er hoe dan ook een raadsbesluit moet worden genomen. Op 13 december is het zover, dan wordt het voorstel in de Raad behandeld, en nee geen hamerstuk.

Aangetast chroomwerk
Toch, na al die jaren moet er iets van mijn hart. Als kind van de onderaannemer die verantwoordelijk was voor het metsel- beton- en tegelwerk van het te slopen AVA complex, moest ik het gevoegde tegelwerk ontsmetten met verdund zoutzuur. In welke verhouding was mij niet duidelijk, toen ik te horen kreeg dat van sommige kranen het chroomwerk was aangetast, wist ik hoe dat kwam.

Tekst Joop Kok

Foto's: (van boven naar beneden) Paul Soelen, Robbert-Jan van Duijn, Ronald Fransen, foto's Arjen Vos

Geen reacties

Add a Comment